İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Çalışan ve işveren arasındaki tüm ilişkiler, karşılıklı olarak her iki tarafın da hak ve yükümlülükleri göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir.

İş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi, mevzuatta yapılan değişiklikler kapsamında danışmanlık, gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin ve şartlarının hazırlanması, tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarname ve davalara ilişkin süreçlerin takibi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler ve iş kazası süreçleri konusunda danışmanlık, sosyal güvenlik hukukundan doğan her türlü yükümlülükler ve davalar konusunda bilgilendirme sağlıyoruz.

Karar verme anlarında kayba uğramayın, danışın.