Avukata Verilen Genel Vekaletname

Bir avukatın adınıza işlem yapabilmesi için ona noterden vekaletname vermiş olmanız şart. Herkes kendisi veya vasisi ya da velisi olduğu kişiler adına istediği avukata vekalet verebilir. Bazen tapu müdürlüğü, belediye gibi yerlerde kişinin bir yakınına verdiği vekaletle adına işlemler yapılabilir ancak gerçek ve tüzel kişilerin hukuki iş ve işlemlerini yargı organlarında ve icra dairelerinde takip ettirebilmesi için sadece avukatlara vekalet vermesi zorunludur, bu yerlerdeki işler avukatlar dışında her kim olursa olsun başka kişilere vekaletname verilerek onlara takip ettirilemez.

Bir avukata vekaletname çıkarırken nelere dikkat etmek gerekir?

Dikkat edilecek hususlar vekaletnamenin türüne göre değişir, avukatlara verilecek vekaletnameler “Genel Vekaletname” ve “Özel Vekaletname” olarak ayrılır. Özel vekaletnameler “Boşanma vekaletnamesi” , “Gayrimenkul alım satımına ilişkin vekaletname”, “Şirket Kuruluşu ve Şirket Hisse Devri İçin Verilecek Vekaletname”ve benzeri birçok türde olabilir. Uygulamada çoğunlukla “avukat vekaletnamesi” denildiğinde çıkarılan vekaletname genel vekaletnamedir. Özel bir vekaletname çıkartmak istiyorsanız, bunu notere örneğin “şirket hisse devri için vekaletname çıkaracağım” diye belirtmeniz gerekir. Adınıza yapılacak işlemin hukuki niteliğinden emin değilseniz notere gitmeden evvel ya da noterde avukatınızı arayıp sorun.

Noterlerde şablon olarak bulunan genel avukat vekaletnamelerinin çoğunun içeriği aynıdır, siz avukata vekalet vermek istediğinizi söylediğinizde zaten size "bu taslakta yazanlardan hangi yetkileri tanımak istersiniz hangilerini istemezsiniz" diye sormazlar bile. Eskiden hazır taslağı olan bu vekaletnameler yeterliydi, pek incelemeniz gerekmezdi. Ancak son yıllarda hukukumuza giren arabuluculuk gibi yeni uygulamalara dair yetkilerin vekaletnamelerde vekilinize açıkça tanınmasını istediğinizi notere belirtin, çoğu noter bunları taslaklarına otomatikman eklediler ancak eklenmemiş de olabilir. Özellikle davanız bir iş davasıysa, 01.01.2018"den itibaren İş Mahkemeleri"nde, 01.01.2019"dan itibaren Ticaret Mahkemelerinde, 28.07.2020"den itibaren de Tüketici Mahkemelerinde arabuluculuk başvurusunun zorunlu hale gelmesinden sonra, avukatınıza vereceğiniz vekaletnamede mutlaka arabuluculuğa başvurma yetkisinin açıkça bulunuyor olmasına dikkat edin. Avukatınızda yıllar önce verdiğiniz bir vekaletname varsa bu yetkileri içermiyor olacağından yeniden vekaletname çıkarmanız gerekebilir.

Boşanma ya da tapu işlemleri vekaletnameleri gibi bazı özel vekaletnameleri çıkarabilmek için iki adet yeni tarihli vesikalık fotoğrafınız gerekecektir. Bu tip vekaletnamelerde vekaletname aslından iki nüsha çıkartmak daha iyi olabilir çünkü uygulamada boşanma davalarında mahkemeler vekaletname suretini değil aslını talep ettiğinden (ki bu uygulamanın yasal olarak yerindeliği tartışılabilir), boşanma vekaletnamesinden iki nüsha çıkarırsanız, avukatınız asıllardan birini mahkemeye sunacak diğerini kendisindeki büro dosyanızda tutabilecektir.

Vekaletname şirket adına ise dikkat

Şirket adına çıkartılacak vekaletlerde “şirket adına vekaleten şahsı adına asaleten” ibaresi kullanmanız halinde bir vekaletle hem şirketiniz için hem de şahsınız için vekalet vermiş olursunuz, şahsi bir işiniz için yine aynı avukata vekalet vermeniz gerektiğinde tekrar vekalet çıkartmakla uğraşmazsınız. Şirket yetkilisi olduğunuzu gösterir belgeleri ve imza sirkülerinizi yanınıza almalısınız, şirketinizin vergi kimlik numarasının gerekeceğini de unutmayınız.

Avukat genel vekaletname ile neler yapabilir?

Avukatlara verilen genel vekaletnameler ile ilgili bazı yanlış inanışlar bulunuyor. "Genel vekaletname" başlığı ile noterde düzenlenen ve avukatlar için verilen vekaletnamelerdeki yetkilerle avukatlar, kişilerin adliye ve resmi dairelerdeki haklarını savunurlar. Bu vekaletnameler ile avukat, vekil edenin taşınır ve taşınmaz mallarını , örneğin arabasını ve evini satamaz ya da bağışlayamaz, kiraya veremez, adına kambiyo senedi düzenleyemez, aboneliklerini sonlandıramaz, temlik yapamaz, mirasın reddi ya da taksimini isteyemez, vergi dairesinden ödeme alamaz ve vergi dairesine beyanname veremez, bankadaki parasını çekemez. Bunun için “... ada ... parselde kayıtlı taşınmazı satmaya”, “... plakalı aracı satmaya”, “... nolu banka hesabında işlemler yapmaya” gibi işlemi spesifik olarak belirten özel yetkiler içeren bir vekaletnamenin olması gerekmektedir. Genel vekaletnamelerdeki “Ahzu kabz” yetkisi, yargı mercilerince ödenmesine karar verilmiş paraların çekilmesi bakımından geçerlidir; örneğin adınıza yatan kamulaştırma bedeli, icra dosyanıza yatan nafaka ya da alacak gibi.

Bu tür vekaletnameler verilirken en azından “dilediği bedelle satmaya” ya da “dilediği miktarda çekmeye” gibi ifadeler yerine en azından satış için asgari bir miktar, para çekimi için de azami bir miktar belirlenmesi vekalet veren için daha iyi olur. Yetki asgari yada gerçek satış bedelini yazarak somutlaştırılmadığı takdirde, taşınmazın avukat tarafından belediye rayiç değerinin altında gösterilerek satılması durumunda vekalet veren olarak sizin adınıaza düşük beyan nedeni ile para cezası çıkabilir. Ya da avukatınızla yazılı değil de sözlü şekilde örneğin hesabınızdan 10 bin TL çekmesi için anlaşmışken 20 bin TL çekerse, talimatınızın bu olmadığının ispatında zorluk yaşayabilirsiniz. Aynı şekilde, özel yetki vereceğiniz işlemin sadece yetki verdiğiniz avukat tarafından yapılabilmesini istiyorsanız bunun belirtilmesi lazım, aksi takdirde özel vekaletname ile yetkilendirilen avukat, yetki belgesi ya da başka bir özel vekaletname çıkartmak suretiyle bu yetkileri başka birine de devredebilir. Avukatınıza çok güvenseniz bile onun yetki verdiği kişinin sizi zarara uğratmayacağını bilemezsiniz. Noterler bu konularda kişileri pek uyarmamaktadır.

Yurtdışından vekaletname nasıl çıkarılır?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, kendilerine en yakın Türk Konsolosluğu"na müracaat ederek Türkiye"deki bir avukata vekaletname çıkarabilirler. O ülkede Türk Konsolosluğu bulunmuyorsa, o ülkenin kanunlarında konsolosluk dışında noter, valilik ya da belediye gibi başka kurumlar da avukat vekaletnamesi çıkarmaya yetkiliyse ya da vekalet çıkaracak kişi türk vatandaşı değil de o ülkenin vatandaşıysa söz konusu diğer makamlarca da vekaletname çıkartılabilir. Ancak bu durumda yabancı dilde düzenlenecek olan vekaletnamenin ülkemizde apostil şerhinin Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarından alınması ve bu apostil şerhi ve belge aslının yeminli tercümesinin yaptırılması gerekmektedir. Bu yol daha uzun sürecek, zahmetli ve masraflı bir yoldur.

Birden fazla kişi tek vekaletnameyle bir ya da birden fazla avukata vekalet verebilir mi?

Verebilir. Hatta noterlik masrafı bakımından daha uygun olur. Bu toplu vekaletname, adı geçen kişilerden sadece birisi için adı geçen avukatlardan sadece birisi tarafından münferiden herhangi bir işlemde kullanılabilir, tek başına verilen vekaletnameden hiçbir farkı yoktur.

Vekaletnamelerin süresi

Her ne kadar bazı Yargıtay kararlarında avukat vekaletnamelerinde süre bulunmaması durumunda 10 yıl geçerli olacağı geçmekteyse de genel kabul edilen kanaat, vekaletnamede bir süre belirtilmemişse belgenin ömür boyu geçerliliğinin var olduğudur. Taraflar fiili ehliyetlerini yitirir veya vefat ederlerse, vekalet ilişkisi kendiliğinden son bulur. Tabi ki vekaletnamede bir geçerlilik süresi de belirtilebilir, örneğin “10 yıl süreyle”, ya da “... tarihine kadar” gibi.

Ya da sadece bir işin yapılmasına has bir vekaletname verilebilmesi de mümkündür. Bu durumda o iş bittiğinde vekaletnamenin avukata tanıdığı yetki otomatikman son bulacaktır, artık bir başka iş için avukata yeni bir vekaletname çıkartılacaktır.

Azilname

Avukata verilen vekalet tek taraflı feshedilebilir. Herhangi bir noterden avukata gönderilecek azilname ile avukata verilen vekaletnamenin iptali sağlanır. Avukatlık Kanunu"na göre avukat kusur veya ihmalinden dolayı azledilmediği sürece azledilse bile ücrete hak kazanır. Avukata anlaşma sağlanan ücretin tamamının verilmesi zorunludur, yazılı anlaşma yok ise avukat avukatlık asgari ücret tarifesinde yer alan asgari avukatlık ücretini vekil edenden talep edebilir.

Vekaletname ilişkisi, bir güven ilişkisidir. Karşılıklı güven yoksa fazla söze gerek yok.

Her meslekte, toplumun her kesiminde art niyetli kişiler var. Yukarıda ağırlıklı olarak avukatın yapabileceği yetkisiz temsil işlemlerine karşı dikkatli olunması gereken hususları belirterek vekil eden kişiler lehine uyarılarda bulunduk. Ancak şu da bir gerçektir ki ülkemizde ne yazık ki avukat eğitimine ve emeğine saygı duyulmadığından ileri geliyor olsa gerek, istenildiği vakit azledilerek avukatın aradan çıkarılabileceği düşünülmektedir. Oysa bu art niyetli hesaba karşı kanun avukatı korumaktadır. Azlin haklı sebebe dayanıp dayanmadığını azleden ispatlamak zorundadır.

*  İSİMSİZ YORUMLAR YANITLANMAZ.

*  Değerli yorumlarınız ve sorularınız onaydan geçtikten sonra yayınlanır ve yanıtlanır. Yorumun aşağıda görünmesi ve altına yanıtın girilmesi birkaç gün sürebilir, ara sıra kontrol ediniz.

*  Önemli not: Telefonla soru yanıtlama gibi bir hizmet vermemekteyiz. Whatsapp"tan ya da sosyal medya hesaplarından da danışmanlık vermemekteyiz. Danışmanlık ücreti, doğru yorum ve emeğin karşılığıdır. Yüzyüze görüşmek için randevu alabilirsiniz. İzmir dışında iseniz, ücretli online danışmanlık hakkında sadece bilgi almak için dahi [email protected] "ye mail gönderebilirsiniz. Blog altındaki yorumlarımız genel fikir verme amaçlı olup, olaya özgü danışmanlık değildir. Birkaç defa aynı yönde yanıtlanmış sorular ile tamamiyle aynı sorular sorulduğunda yorumunuz yayınlanmaz.